Pravidlá siete NANET

 
1. Účel siete
1.1. Účelom siete je prepojenie čo najviac účastníkov v Novej Dubnici
1.2. Poskytovanie internetovej konektivity a internetových služieb členom siete NANET

2. Povolené použitie
2.1. Členovia siete NANET môžu použiť sieť NANET za účelom prepojenia s inými členmi  siete NANET a na prístup do medzinárodnej siete Internet. Využívanie všetkých služieb je všetkým členom spoplatňované podľa aktuálneho cenníka, schváleného členmi siete NANET na Valnom zhromaždení, resp. aktuálnou úpravou ceny Predstavenstvom NANET-u.
2.2. Sieť NANET môže byť použitá na ľubovoľné legálne aktivity, ktoré sú v zhode so stanovami NANET-u.
2.3. Na komunikáciu po sieti sa používa jednotný komunikačný kanál .  Je možné používať okrem jednotného komunikátora aj iný komunikačný kanál . Jednotným komunikačným kanálom je IRC server na adrese mail.nanet.sk . Na pripojenie na IRC server je potrebný IRC klient ktorý si jednotlivý užívatelia zvolia sami. Odporúčaný a prednastavený je IRC klient Trillian. Užívatelia sú povinný byť prihlásený v jednotnom komunikátore hneď ako sa prihlásia do siete. Ak užívateľ nemá pustený komunikátor, a nebude tým pádom informovaný o zmenách, nemá nárok na námietky ohľadom nových zmien.

3. Nepovolené použitie
3.1. Členovia siete NANET nemôžu používať sieť NANET na aktivity ktoré sú v rozpore so slovenským právom a to najmä na aktivity:
  • Porušujúce ľudské práva a obťažujúce kohokoľvek.
  • Na vytváranie a prenos nelegálnych materiálov.
  • Na prenos nevyžiadaných komerčných a reklamných materiálov.
  • Na úmyselný neautorizovaný prístup do zariadení a k službám dostupným cez sieť NANET.
  • Na aktivity, ktoré narúšajú súkromie iných používateľov, kazia alebo ničia dáta iných používateľov, vedú k zahlteniu siete, preťažovaniu serverov a nedostupnosti služieb poskytovaných  NANET-om

3.2. Užívatelia siete NANET nesmú bez súhlasu vytvárať vlastné názvy pracovnej skupiny a akokoľvek narušovať funkčnosť siete. Úmyselné poškodenie siete bude viesť k čiastočnému alebo úplnému odpojeniu od siete NANET bez náhrady .

4. Poskytovanie prístupu a predaj služieb tretím osobám
4.1. Nie je povolené poskytovať prístup do siete NANET pre nečlenov siete NANET.
4.2. Nie je dovolené predávať prístup do siete NANET služby tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu a uzatvorenia príslušnej dohody.

7. Sankcie
7.1. Úmyselné porušovanie pravidiel pre používanie siete NANET môže byť postihnuté dočasným alebo trvalým odpojeným príslušného používateľa od siete NANET. V prípade neúmyselného porušenia bude príslušný používateľ varovaný a informovaný prostredníctvom príslušného správcu uzla.
7.2. Ak to bude nevyhnutné, predstavenstvo NANET-u bude iniciovať príslušné právne kroky.